ANEXA 4

PROCEDURI INTERNE ALE ASOCIATIEI DE ZBOR LIBER DIN ROMANIA PRIVIND  MODUL DE DEPUNERE, VERIFICARE SI ELIBERARE A LICENTELOR PERSONALULUI AERONAUTIC NAVIGANT PENTRU AERONAVELE ULTRAUSOARE NEMOTORIZATE


1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentele proceduri sunt parte integranta a Regulamentului de Ordine Interioara, al Asociatiei de Zbor Liber din Romania si au ca scop stabilirea operatiunilor, de intocmire, depunere, verificare si eliberare a documentelor, ce trebuiesc efectuate in procesul de licentiere a personalului aeronautic navigant  ce desfasoara activitati de zbor cu aeronave ultrausoare nemotorizate.

Procedurile se aplica tuturor persoanelor care utilizeaza in activitatea de zbor aeronave ultrausoare nemotorizate, asa cum sunt definite ele in Anexa 1, a Ordinului Ministrului Transporturilor Constructiei si Turismului nr.630 din 2007, privind modul de reglementare al aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania.


2. DEFINITII, PRESCURTARI , SIMBOLURI

2.1. Aeronavele ultrausoare nemotorizate (denumite prescurtat AUN),  -  sunt planoarele ultrausoare si baloanele ultrausoare

2.2. Planoarele ultrausoare (denumite prescurtat PUU),   -  sunt deltaplanele, parapantele, planoarele ultrausoare (formula clasica) si giroplanoarele.

Acestea pot fi lansate de pe picioare sau cu ajutorul trenului de aterizare de pe uscat si/sau  de pe apa, si pot avea maxim doua locuri inclusiv pilotul.

2.2.1. Planoarele ultrauşoare primare sunt planoarele care:

(i) sunt proiectate şi construite pentru a avea o masă maximă la decolare de 450 kg, inclusiv sistemul de recuperare totală cu paraşuta dacă există, iar încărcarea aripii nu va depăşi 25 kg/mp; şi

(ii) sunt proiectate sau modificate special în scopuri de cercetare, experimentale sau ştiinţifice şi susceptibile a fi construite în număr foarte limitat; sau

(iii) sunt construite în proporţie de 51% de un amator sau o asociaţie de amatori nonprofit, în scopuri proprii şi fără vreun obiectiv comercial.

2.2.2. Planoarele ultrauşoare avansate

Sunt planoarele care au o masă maximă gol mai mică de 80 kg când aeronava are un singur loc sau 100 kg când are două locuri, inclusiv cele care sunt lansate din alergare.

2.3. Baloanele ultrauşoare

Sunt baloanele cu maximum două locuri, inclusiv pilotul, la care volumul anvelopei de heliu nu este mai mare de 900 metri cubi sau 2.000 metri cubi pentru anvelopa cu aer cald.

Notă:

Prezenta anexă privind definiţia aeronavelor ultrauşoare se modifică în funcţie de

modificările apărute în Anexa II a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European

 

Autoritatea de Certificare -    este persoana juridica autorizata de AACR, in speta Asociatia de Zbor Liber din Romania, pentru exercitarea atributiilor de certificare in domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate.

 

Biroul de licente -  entitate in cadrul Autoritatii de Certificare , compusa din personal specializat, avand calificarea minima de instructor aeronave ultrausoare nemotorizate, insarcinat cu primirea, inregistrarea si rezolvarea tuturor cererilor ce vizeaza licentierea personalului aeronautic navigant pentru aeronave ultrausoare nemotorizate.

 

Dosar de licenta -  document intocmit de catre piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate, avand calificarea minima de instructor ce contine toate documentele necesare obtinerii, revalidarii, reinnoirii licentei de pilot, conform reglementarii aeronautice cu privire la aeronvele ultrausoare nemotorizate in vigoare.

 

Numar de inregistrare -  document inscris in registrul de intrari - iesiri  al Autoritatii de Certificare care atesta numarul sub care a fost inregistrat dosarul la data depunerii acestuia.

 

Licenta - document eliberat de catre Autoritatea de Certificare, in baza reglementarii aeronautice in vigoare, prin care se atesta capacitatea unei persoane fizice de a desfasura activitati aeronautice cu aeronave ultrausoare nemotorizate in conditiile legii.

 

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Prezenta procedura a fost intocmita in baza Ordinului de Ministrului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.630/2007, privind modul de reglementare al aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania, anexa 4, RACR – LPAN AUN, editia 1/2007, licentierea personalului aeronautic civil navigant- aeronave ultrausoare nemotorizate, a Ordonantei Guvernului nr 29/1997, privind Codul aerian civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a statutului Asociatiei de Zbor Liber din Romania.

 

4. OPERAREA SI CONTROLUL PROCESULUI

4.1. Intocmirea dosarelor de licenta

Dosarele de licenta se intocmesc de catre pilotii de aeronave ultrausoare, avand calificarea minima de instructor pe clasa de aeronave ultrausoare nemotorizate respective,in termen de valabilitate, in baza procedurii de certificare a personalului aeronautic civil navigant asa cum este mentionata in RACR-LPAN AUN, editia 1/2007.

Aceste dosare se completeaza in original, cu pix sau cerneala, scris de mana, citet, cu majuscule, fara modificari si stersaturi si este obligatoriu sa  contina toate informatiile solicitate in formularele specificate in reglementare in functie de clasa de aeronave ultrausoare nemotorizate pentru care se solicita eliberarea unei licente.

Vizele, semnaturile si stampilele, solicitantilor, elevilor piloti, pilotilor, instructorilor si examinatorilor este obligatoriu sa fie in original.

Documentele se pun intr-un dosar cu sina, astfel incat accesul  la documente sa fie facil si sa nu se poata desprinde file din acesta.

 

4.1.2 Continutul dosarului de licenta

Dosarul de licenta trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cerere de licentiere,   anexa 5 la RACR-LPAN AUN, se intocmeste de catre solicitantul licentei si are viza, instructorului sub supravegherea caruia s-a efectuat pregatirea

b) declaratie de responsabilitate anexa 7 la RACR-LPAN AUN, se intocmeste de catre solicitant

c) declaratie medicala, anexa1 la RACR-LPAN AUN, se intomeste de catre solicitant;

d) fisa de pregatire,  anexa 3 la la RACR-LPAN AUN, se intomeste de catre instructor in baza programei de pregatire parcurse de catre solicitant, minim asa cum este specificata in reglementarea aeronautica in vigoare, si a caietului de pregatire/carnetului de zbor, si contine pe langa viza instructorului care a efectuat pregatirea si confirmarea  prin semnatura, a  parcurgerii stagiului de pregatire de catre solicitant;

e) procesul verbal de examinare, 2 exemplare, anexa 6 la RACR-LPAN AUN, este intocmit de catre examinator, si contine centralizarea rezultatelor obtinute de catre solicitant la examinarea teoretica si practica, rezultate confirmate de catre acesta prin semnatura in original;

f) testele de examinare, 8 teste, din domeniile specificate in reglementarea aeronautica in vigoare pentru fiecare clasa de aeronave ultrausoare nemotorizate, sunt alese de catre examinator din baza de date cu intrebari din domeniul aeronautic specific fiecarei clase de aeronave ultrausoare nemotorizate pentru care se solicita licentierea. Ele sunt corectate cu pix de culoare rosie si sunt notate corespunzator cu punctajele aferente raspunsurilor date de catre examinator care certifica prin semnatura pe fiecare test valabilitatea informatiilor continute;

g)  copie dupa actul de identitate a solicitantului, este necesara in cazul dosarelor de licenta noi, daca au intervenit schimbari majore in continutul informatiilor din documentul de identitate, sau in cazul in care dosarul solicitantului deja aflat in arhiva Autoritatii de Certificare nu contine acest document;

h) copie dupa chitanta care atesta ca solicitantul a platit taxa aferenta eliberarii documentului solicitat.

 

Nota; Autorizatia de zbor in simpla comanda, anexa 8 la RACR-LPAN AUN, nu face parte din documentele solicitate a se afla in dosarul de licenta ce trebuie depus la Autoritatea de Certificare, este intocmita de catre instructorul de zbor si permite posesorului sa desfasoare activitati aeronautice de pregatire la sol si in zbor, pana la eliberarea licentei de pilot pe clasa de aeronave ultrausoare nemotorizate, respective.

 

4.2. Depunerea dosarului de licenta

Dosarul de licenta complet se depune de catre solicitant sau instructorul sub indrumarea caruia s-a efectuat pregatirea teoretica si practica, la Autoritatea de Certificare, Biroul de licente, al Asociatiei de Zbor Liber din Romania.

Dosarul poate fi depus personal de catre una din persoanele nominalizate mai sus, prin intermediul postei, mandat adresat, cu confirmare de primire, sau prin intermediul unui delegatii mandata de solicitant sau instructorul care a efectuat pregatirea.

Dosarul odata depus la AZLR, Biroul licente, primeste un numar de inregistrare care contine pe langa numarul de identificare, si data la care acesta a fost depus, si este inscris in registrul de intrari- iesiri al Asociatiei de Zbor Liber din Romania.

Numarul de inregistrare este inmanat personal persoanei care a depus dosarul, iar in cazul trimiterii acestuia prin posta, confirmarea de primire va contine si numarul de inregistrare inscris in registrul de intrari- iesiri al Asociatiei de Zbor Liber din Romania, corespunzator dosarului respectiv.

Orice dosar care nu detine un numar de inregistrare, inscris in registrul de intrari iesiri al Asociatiei de Zbor Liber din Romania, este considerat nedepus, si in consecinta nu poate face obiectul eliberarii vreunui document in acest sens.

 

4.3. Verificarea dosarului de licenta

Verificarea dosarului de licenta este efectuata de catre piloti de aeronave ultrausoare nemotorizate cu licenta in termen de valabilitate, detinatori ai calificarii minime de instructori pe clasa de aeronave respective, propusi  si nominalizati ca responsabili de catre Asociatia de Zbor Liber din Romania.

Acestia vor verifica ca dosarul sa respecte intocmai  RACR-LPAN AUN , anexa 4, licentierea personalului aeronautic civil navigant-aeronave ultrausoare nemotorizate, editia1/2007, din Ordinul de ministru 630/2007, privind modul de reglementare al aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania.

Verificarea se va efectua fila cu fila prin citirea atenta a informatiilor continute de catre documentele aflate in dosarul de licenta. Se vor verifica atent toate documentele astfel incat dosarul,  sa nu contina stersaturi, modificari ulterioare, lipsa vize, semnaturi, datare incorecta a fluxului de pregatire, informatii incomplete.

In cazul in care se constata ca dosarul este incomplet, contine greseli si informatii care se dovedesc neconforme cu realitatea, dosarul de licenta este considerat necorespunzator, si nu poate face obiectul remiterii vreunui document care sa ateste capacitatea titularului de a desfasura activitati cu aeronave ultrausoare nemotorizate

 

4.4. Intocmirea licentei de pilot aeronave ultrausoare nemotorizate

Intocmirea licentei de pilot aeronave nemotorizate, anexele 1-1,1-2,1-3, din RACR-LPAN AUN, se face de catre personalul specializat, si nominalizat prin decizie a Consiliului Director din cadrul Asociatiei de Zbor Liber din Romania.

Documentul de licentiere se  intocmeste in 2 exemplare originale, unul pentru a fi inmanat solicitantului, iar al doilea pentru a ramane la dosarul aflat in arhiva Asociatiei de Zbor Liber din Romania.

Formularele din anexele mai sus mentionate vor fi completate la calculator, intocmai cu continutul acestora , fara a se omite niciuna din informatiile solicitate de tipizat, in functie de clasa de aeronave ultrausoare nemotorizate pentru care se solicita obtinerea documentului.

Verificarea modului in care au fost completate informatiile din tipizatele mentionate in anexele1-1,1-2,1-3, din RACR-LPAN AUN, se efectueaza de catre personalul specializant, avand licenta de pilot aeronave ultrausoare nemotorizate in termen de valabilitate, si calificarea minima de instructor, nominalizat prin decizie a Consiliului Director din cadrul Asociatiei de Zbor Liber din Romania.

Dupa completarea si verificarea continutului tipizatelor din anexele mentionate,persoanele abilitate si nominalizate de catre AACR, vor putea certifica valabilitatea documentului respectiv prin semnatura proprie ,si prin aplicarea stampilei Asociatiei de Zbor Liber din Romania pe document.

Documentul de licenta tipizat, odata , completat, verificat si certificat prin semnatura si stampila a Asociatiei de Zbor Liber din Romania,  va fi infoliat de catre emitent, astfel incat informatiile continute sa nu poata fi alterate sau modificate.

 

4.5. Inmanarea documentului de licentiere

Documentul de licentiere se inmaneaza de catre Asociatia de Zbor Liber, Biroul de licente, numai dupa ce in prealabil acesta a fost inscris cu toate informatiile aferente in Registrul de Licente, al clasei respective de aeronave ultrausoare nemotorizate.

Documentul de licenta poate fi inmanat, personal solicitantului, instructorului care a efectuat pregatirea si a intocmit dosarul respectiv, sau oricarei persoane care face dovada prin delegatie ca este imputernicit de catre titular sa ridice de la Biroul de licente al Asociatiei de Zbor Liber din Romania, acest document, sau prin mandat postal, cu confirmare de primire la adresa mentionata in dosarul de licentiere al titularului.

Costurile necesare trimiterii postale sunt suportate integral de catre titularul licentei respective.

In cazul in care documentul de licentiere este ridicat personal de catre titular, instructor, sau persoana imputernicita prin delegatie de catre titular, acesta va certifica prin semnatura in Registrul de licente, la rubrica corespunzatoare.

 

5. Responsabilitati

Responsabilitatea pentru desfasurarea tuturor activitatiilor aeronautice cu aeronave ultrausoare nemotorizate, revine conform Ordinului de Ministrului Transporturilor Constructiilor si Turismului nr.630/2007, privind modul de reglementare al aeronauticii civile cu aeronave ultrausoare din Romania, articolul 4, alineatele 3 si 4, persoanelor fizice angajate in astfel de activitati.

Pentru continutul si calitatea informatiilor cuprinse in dosarul de licenta, asa cum este el definit in RACR-LPAN AUN, intreaga responsabilitate apartine titularului care a completat formularele specifice, instructorului care a certificat activitatiile desfasurate si examinatorului care a verificat si super vizat continutul dosarului de licenta.

Dupa depunerea dosarului de licenta la Biroul de licente, al Asociatiei de Zbor Liber din Romania, responsabilitatea cu privire la respectarea prezentei proceduri revine personalului Biroului de licente, care opereaza cu acesta.

Intreaga responsabilitate privind modul de verificare, a respectarii procedurii de licentiere, si reglementarilor aeronautice civile cu privire la modul de certificare a personalului aeronautic navigant pentru aeronavele ultrausoare nemotorizate revine, personalului specializat din cadrul Asociatiei de Zbor Liber din Romania, nominalizat prin procedura de autorizare RACR- AAUN.

 

6. Inregistrari

Toate documentele de licenta, pentru aeronave ultrausoare nemotorizate, emise de catre Asociatia de Zbor Liber din Romania, este obligatoriu sa fie inregistrate si consemnate in Registrele de Licenta ale AZLR, separat pe fiecare clasa de aeronave ultrausoare nemotorizate in parte.

Continutul registrelor de licenta este conform cu reglementarea aeronautica in vigoare pentru fiecare clasa de aeronave ultrausoare nemotorizate.

Inregistrarile trebuie efectuate clar, succesiv in ordinea rezolvarii dosarului de licenta, si trebuie sa contina obligatoriu toate informatiile solicitate in tipizatul aferent fiecarei calificari.

Periodic, la intervale stabilite de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Asociatia de Zbor Liber din Romania, in calitate de Autoritate de certificare , care isi desfasoara activitatea conform RACR-AAUN, editia 1/2007, in numele, sub supravegherea controlul si responsabilitatea AACR, are obligatia sa prezinte acesteia, situatia la zi a inregistrarilor consemnate in registrele de licenta ale claselor de aeronave ultrausoare nemotorizate detinute in autorizare.

 

7. Anexe

Formularele necesare desfasurarii activitatii de certificare a personalului aeronautic navigant in domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate, sunt cele mentionate in RACR-LPAN AUN, editia 1/2007.

Registrele necesare consemnarii si inregistrarii activitatii de certificare a personalului aeronautic navigant in domeniul aeronavelor ultrausoare nemotorizate sunt: registrul de intrari- iesiri al Asociatiei de Zbor Liber din Romania, registrul de licente aeronave ultrausoare clasa parapanta, registrul de licente aeronave ultrausoare clasa deltaplan, registrul de licente aeronave ultrausoare clasa planoare ultrausoare, registrul de licente aeronave ultrausoare clasa baloane ultrausoare, registrul de licente aeronave ultrausoare clasa giroplanoare si registrul de evidenta certificate de recunoastere.

 

8. Dispozitii finale si tranzitorii

Prezentele proceduri sunt in acord cu legislatia aeronautica pentru aeronave ultrausoare nemotorizate in vigoare, si sunt obligatorii de aplicat in procedura de certificare a personalului aeronautic civil navigant cu aeronave ultrausoare nemotorizate.

Termenul de rezolvare a unui dosar de licenta este de 30 de zile, de la depunerea acestuia la Biroul de licente al Asociatiei de Zbor Liber din Romania, in cazul in care acesta este intocmit corespunzator.

In cazul in care dosarul de licenta contine informatii incomplete, eronate sau nu este intocmit in conformitate cu procedurile legale in vigoare Asociatia de Zbor Liber din Romania are obligatia sa instiinteze titularul dosarului pentru a remedia calitatea si continutul dosarului.

Termenul de eliberare a unui document care sa ateste capacitatea titularului de a desfasura activitati cu aeronave ultrausoare nemotorizate, se prelungeste cu termen de 30 de zile de la completarea corespunzatoare a dosarului de licenta, in conformitate cu prevederile legale in domeniu.

In cazul in care titularul dosarului de licenta sau al documentului  care atesta capacitatea acestuia de a desfasura activitati cu aeronave ultrausoare nemotorizate, are de facut obiectii, acestea se adreseaza in scris, Asociatiei de Zbor Liber din Romania dar nu mai tarziu de 10 zile de la primirea notificarii din partea AZLR.

Dupa primirea raspunsului scris la obiectiile ridicate de catre titular,daca acesta considera ca nu este satisfacut de rezolutia primita, in termen de 15 zile poate efectua un demers asemanator la Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

Prezentele proceduri sunt aprobate de catre Consiliul Director al Asociatiei de Zbor Liber din Romania. Pe masura desfasurarii activitatii de certificare a personalului aeronautic civil navigant cu aeronave ultrausoare nemotorizate, prezenta procedura se poate imbunatati.

Toate modificarile vor fi aduse la cunostiinta celor interesati in termen  de 5 zile de la adoptarea de catre Consiliul Director a modificarii respective