STATUTUL ASOCIAȚIEI DE ZBOR LIBER DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL I – DENUMIREA, SEDIUL SI DURATA

Art.1
Denumirea asociatiei este “ASOCIATIA DE ZBOR LIBER DIN ROMANIA”, avand ca sigla A.Z.L.R. (in engleza ROMANIAN FREE-FLY ASOCIATIONS.  R.F.A). Asociatia de Zbor Liber din Romania (denumita in continuare asociatie) se constituie in baza OG nr.26 / 31.01.2000 si este organizatie a tuturor practicantilor zborului liber, pilotilor si propietarilor de aeronave ultrausoare, fara scop lucrativ, non profit, neguvernamentala si apolitica.
Art. 2
Sediul  Asociatiei de Zbor Liber din Romania este in Sibiu, strada Tipografilor Nr. 18
Art. 3
Asociatia va functiona pe termen nelimitat.


CAPITOLUL  II – SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art.4    Scopul
Scopul asociatiei este, de a reprezenta interesele practicantilor zborului liber, pilotilor si propietarilor de aeronave ultrausoare,  de a promova zborul liber cu parapanta in siguranta de a contribui la dezvoltarea acestui gen de activitate aeronautica, de a milita pentru crearea unui cadru legislativ corespunzator si alinierea la standardele internationale de zbor cu aeronave ultrausoare nemotorizate.
Art.5 Obiectivele asociatiei

a) popularizarea si formarea unei imagini corecte asupra activitatilor de zbor liber cu parapanta precum si desfasurarea acestora in siguranta;
b) sa ajute la standardizarea pe teritoriul Romaniei a legilor si regulilor ce se aplica in zborul liber european cu aeronave ultrausoare nemotorizate. Asociatia are responsabilitatea de a stabili standarde in conformitate cu normele europene in domeniu, sprijinind practicantii de zbor liber cu aeronave ultrausoare nemotorizate sa le indeplineasca;
c) obtinerea in conditiile legii a atributiilor si competentelor de reglementare, certificare, omologare, identificare si de licen?iere a pilo?ilor ?i instructorilor de aeronave ultrau?oare  nemotorizate, precum si a scolilor de initiere in acest domeniu;
d) realizarea unui cadru adecvat desfasurarii zborului liber si a normelor necesare eliberarii licentelor necesare (piloti, instructori, antrenori etc.) cu respectarea legislatiei in vigoare;
e) afilierea la organisme internationale din domeniul zborului liber -E.H.P.U. ( European Hanggliding and Paragliding Asocciation) ;
e) utilizarea in scop de agrement si performanta sportiva a aeronavelor
f) organizarea de cursuri si tabere pentru instruirea si perfectionarea teoretica si practica;
h) organizarea  de competitii specifice zborului liber cu aeronave ultrausoare nemotorizate, demonstratii, simpozioane, festivaluri, schimburi de experienta;
i) colaborarea cu cluburi, cercuri sau orice fel de asociatii care desfasoara activitati tangente, din tara sau strainatate;
j) constituirea unui centru de pregatire si documentare in domeniul autoritatilor de zbor liber cu aeronave ultrausoare nemotorizate
k) publicarea de materiale specifice, periodice sau neperiodice
l) stimularea si recompensarea pilotilor, constructorilor si a altor persoane care contribuie la dezvoltarea acestui sport
m) promovarea zborului liber cu aeronave ultrausoare nemotorizate ca sport de masa
o) incurajarea practicilor sigure de constructie, design, tehnici de zbor si educatie;
p) se asigure ca practicarea zborului liber cu aeonave ultrausoare nemotorizate se face cu respectarea normelor de respectarea si protejare a mediului


CAPITOLUL III – RESURSELE MATERIALE ALE ASOCIATIEI

Art. 6
Totalitatea bunurilor mobile si imobile necesare desfasurarii activitatilor din prezentul statut formeaza patrimoniul asociatiei. Asociatia beneficiaza la constituire de un fond de 400 lei (patrusutelei).
Resursele materiale ale asociatiei se constituie din cotizatii ale membrilor, donatii, sponsorizari, venituri din activitati proprii (taxe de participare la mitinguri, demonstratii, alte activitati specifice) precum si venituri realizate conform legilor in vigoare.
Art. 7
Fondurile asociatiei se vor pastra in cont bancar.
Operatiunile de depunere sau de ridicare a banilor precum si folosirea resurselor financiare ale asociatiei se vor face cu respectarea normelor financiare in vigoare.


CAPITOLUL IV – MEMBRII

Art. 8
Membrii asociatiei sunt :

– membrii fondatori
– membrii activi
– membrii sustinatori
– membrii de onoare
Membrii fondatori sunt acele persoane care prin aportul initial au pus bazele asociatiei.
Membrii activi sunt acei membrii care participa la activitatile asociatiei si au drept de vot in adunarea generala.
Membrii sustinatori sunt acei membrii care au depus cererea de adeziune la asociatie fara a avea drept de vot.
Membrii de onoare sunt acele persoane din tara sau strainatate care au adus o contributie deosebita la dezvoltarea asociatiei si a zborului liber.
Art. 9
Dobandirea si pierderea calitatii de membru
Poate deveni membru al asociatiei orice persoana fizica interesata fara deosebire de nationalitate, sex, apartenenta politica si religioasa, care :
a) prin profilul sau etic si moral intruneste cerintele impuse de obiectivele  asociatiei;
b) care nu desfasoara activitati sau participa la actiuni care compromit sau aduc prejudicii morale sau materiale asociatiei
c) depune o cerere tip, achita taxa de inscriere si cotizatia lunara si nu este membru al altei organizatii cu scopuri contrare asociatiei.
Cererea de inscriere se adreseaza Consiliului Director care se aproba sau se respinge  de catre acesta.
Calitatea de membru al asociatiei se pierde prin :
a) cerere de retragere
b) excludere
c) radiere
Cererea de retragere se adreseaza Consiliului Director
Excluderea opereaza in cazurile in care se produc sau se dovedesc fapte si activitati care nu concorda cu normele etice si morale precum si cu prevederile prezentului statut. Excluderea se hotaraste de catre Consiliul Director al asociatiei cu majoritate simpla de voturi, aducindu-se in scris la cunostinta membrului in cauza.
Radierea opereaza in cazul inactivitatii prelungite si nemotivate precum si in cazul neplatii cotizatiei timp de trei luni, fara a ramane restant la plata cotizatiei la sfirsitul anului fiscal.
Art. 10 Drepturile si obligatiile membrilor

Membrii au urmatoarele drepturi :
a) sa-si exprime liber opiniile;
b) sa sesizeze  asociatia si sa ceara sprijin  si reprezentare pentru rezolvarea unor litigii legate de activitatea de zbor liber, intre persoana lui si autoritati publice sau private;
c) sa sesizeze si sa ia atitudine impotriva abuzurilor si incalcarii drepturilor dobandite din calitatea de practicant, pilot sau proprietar al unei aeronave ultrausoare nemotorizate, indiferent de autoritatea publica sau privata care le savarseste
d) sa desfasoare activitati de zbor liber cu aeronave ultrausoare;
e) sa participe la activitatile organizate de asociatie si sa fie informat asupra activitatilor asociatiei
f) sa faca propuneri de imbunatatire a activitatilor asociatiei
g) are dreptul sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere ale asociatiei

Obligatiile membrilor sunt :
a) sa respecte statutul si toate celelalte acte emise de organele de conducere ale asociatiei
b) sa  respecte normele si reglementarile in vigoare legate de activitatile aeronautice specifice
c) sa plateasca cotizatia de membru in mod regulat
d) sa raspunda personal interpelarilor adresate de organele de conducere ale asociatiei
e) in cazul alegerii si numirii in conducerea asociatiei si asumarii acestei responsabilitati sa participe regulat la intrunirile organului de conducere respectiv si sa indeplineasca sarcinile functiei de conducere pe care o detine
f) alte indatoriri stabilite de Consiliul Director.


CAPITOLUL  V – ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIATIEI

Art. 11
Organele de conducere ale asociatiei sunt :

– Adunarea Generala
– Consiliul Director
– Comisia de Cenzori
Art. 12
Adunarea Generala este organul suprem de conducere si se compune din toti membrii activi asociatiei. Atributiile Adunarii Generale sunt :
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
d) infiintarea de filiale;
e) modificarea actului constitutiv si a statutului;
f) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
g) alege si revoca membrii comisiei de cenzori;
h) aproba regulamentul de ordine interioara.
Toate celelalte atributii si modul de lucru al Adunarii Generale sunt specificate in
regulamentul de ordine interioara.
Adunarea Generala se intruneste o data pe an in sesiune ordinara si ori de cite ori este nevoie in sesiune extraordinara. Adunarea Generala este convocata de presedinte sau cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului director.
Adunarea Generala este statutar constituita atunci cind este intrunit un cvorum de 1/3 din membrii. Hotaririle Adunarii Generale se adopta cu jumatate plus unu dintre membrii cu drept de vot prezenti. In cazul neintrunirii cvorumului Adunarea Generala se reprogrameaza automat dupa minim 10 zile si se desfasoara indiferent daca se intruneste sau nu cvorumul necesar.
Dezbaterile din sedintele Adunarii Generale se consemneaza intr-un dosar cu procese verbale intocmit de secretar, semnat de presedinte si contrasemnat de ceilalti membrii ai Consiliului Director.
Art. 13
Consiliul Director este organul executiv al asociatiei si asigura punerea in executarea a hotararilor adunarii generale.
Atributiile Consiliului Director sunt :
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) reprezinta  interesele asociatiei si a membrilor sai in toate cazurile precum si in rezolvarea litigiilor intervenite intre membrii sai si  terte autoritati publice sau private din domeniul aeronautic, si nu numai
c) negociaza cu terte institutii si autoritati in domeniul aeronautic, si alte domenii
d) sesizeaza organele autoritatii din domeniu in cazul abuzurilor sau incalcarilor legislatiei aeronautice in vigoare;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
f) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive.
Consiliul Director este format din :

– presedinte
– vicepresedinte
– secretar
Toate celelalte atributii ale Consiliului Director si ale membrilor sai, precum si modul de lucru sunt trecute in regulamentul de ordine interioara.
Art. 14  Comisia de Cenzori
Comisia de Cenzori este alcatuita dintr-un singur membru cu studii de specialitate.
Atributiile Comisiei de Cenzori :
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot.

CAPITOLUL  VI – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA


Art. 15
Asociatia se poate dizolva :
a) de drept
b) prin hotararea judecatoriei sau tribunalului, dupa caz
c) prin hotararea adunarii generale
Art.16
Asociatia se dizolva de drept prin :
a) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni  de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b) imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a constituirii consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;
c) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni
Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotararea judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
Art.17
Asociatia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate cand :
a) cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
d) cand asociatia a devenit insolvabila;
Art. 18
Asociatia se poate dizolva prin hotararea Adunarii Generale. Pentru o astfel de hotarare
sunt necesare jumatate plus unu voturi valabil exprimate, iar numarul de membrii prezenti trebuie sa reprezinte cel putin 2/3 din numarul de membrii activi.
Art. 19
Lichidarea se face in conditiile stabilite de lege.
Adunarea Generala desemneaza Consiliul Director pentru lichidarea asociatiei. Consiliul Director trebuie sa procedeze la lichidare in decurs de 6 luni.
Dupa rezolvarea problemelor juridice in curs si a celor financiare, Consiliul Director poate proceda la transferarea fondurilor ramase si a patrimoniului catre o alta organizatie cu scop identic sau asemanator.

CAPITOLUL  VII – FORME DE PROTEST

Art.20
Asociatia are dreptul la toate formele de protest prevazute de Constitutie si alte acte normative, cu respectarea procedurilor legale. Negocierile asupra revendicarilor sunt de competenta Consiliului Director.
Asociatia isi declina orice responsabilitate cu privire la activitatile nelegale desfasurate de membrii ei si/sau neorganizate de catre aceasta.

CAPITOLUL  VIII – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 21
Prezentul statut intra in vigoare la data inregistrarii la Tribunalul Sibiu cand aceasta dobandeste personalitate juridica.
Art. 22
Anul fiscal incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie.
Art. 23
Regulamentul de ordine interioara este realizat de Consiliul Director si aprobat de
Adunarea Generala.
Art. 24
Pentru buna desfasurare a activitatii asociatia are emblema si stampila proprie.